1091242663_423247

1091242663_423247

———————————————-

سلام
مساحت مربع به ضلع ۶۰ – ( مساحت مربع به ضلع ۳۰ + مساحت نیم دایره به شعاع ۳۰)

———————————————-

چرا مساحت مربع به ضلع ۳۰

———————————————-

میشه پاسخ و کامل بنویسید

———————————————-

روی شکل مشخص کردم ، مربع سفید که جدا شده اندازه ضلعش ۳۰ میشه،

———————————————-

یعنی یک مربع کم کنم با دو تا یک چهارم دایره

———————————————-

مساحت مربع بزرگ

۶۰×۶۰=۳۶۰۰

مساحت مربع سفید
۳۰×۳۰=۹۰۰
مساحت نیم دایره با فرض پی = ۳
(۳۰×۳۰×۳)÷۲=۱۳۵۰

۳۶۰۰-(۹۰۰+۱۳۵۰)=۳۶۰۰-۲۲۵۰=۱۳۵۰

———————————————-

بله

———————————————-

ضلع مربع بزرگ با قطر نیم دایره برابره

نصف قطر میشه ، شعاع
۶۰÷۲=۳۰

———————————————-

ممنونم خیلی لطف کردید🌹