سلام چطور میشه ثابت کرد همیشه ۵۷ درصد است؟ جهت اطلاع معلم

سلام چطور میشه ثابت کرد همیشه ۵۷ درصد است؟ جهت اطلاع معلم

———————————————-

قبلا ثابت شده اینقدر به این گلبرگ گیر ندید

———————————————-

با روابط ریاضی:
مساحت مربع – مساحت نیم دایره= مساحت گلبرگ
نیم دایره= r×r×3/14÷2
مربع=r×r
(1/57-1)×r×r=0/57×r×r
یا
مساحت مربع×0/57

———————————————-

دوست عزیز همیشه ۵۷ نیست با توجه به داده های مسله مساحت مشخص میشه😃

———————————————-

یعنی چی