به این مسأله لطفا نگاه کنید. اگر کسی حل میکنه توی صفحه…

به این مسأله لطفا نگاه کنید.
اگر کسی حل میکنه توی صفحه ممنون میشم.

———————————————-

سلام
برای سمت چپی:

قسمت رنگی = مساحت ربع دایره – مساحت مثلث

(۲۰×۲۰×۳/۱۴)÷۴=۳۱۴

(۲۰×۲۰)÷۲=۲۰۰

۳۱۴-۲۰۰=۱۱۴

———————————————-

دومی:
مساحت قسمت رنگی =مساحت مستطیل – مساحت دایره

(۸×۲) – (۲×۲×۳/۱۴)=۱۶ – ۱۲/۵۶ = ۳/۴۴