1091242663_423111

1091242663_423111

———————————————-

سلام
نسبت زاویه قسمت رنگی به کل دایره
۷۰ ۷
—- = —–
۳۶۰ ۳۶
۷/۳۶ از مساحت دایره رو حساب کنید
(۱۰×۱۰×۳/۱۴)×۷/۳۶=

———————————————-

ممنونمخیرببینید