مهدی بردبار غزل ۱۲۸۰ دیوان شمس مولانا

مهدی بردبار
غزل ۱۲۸۰ دیوان شمس مولانا