سوال ۱۳ اول ۵/۹۸۷ نمیشه؟

سوال ۱۳ اول ۵/۹۸۷ نمیشه؟

———————————————-

۵/۰۹کوچکتر است

———————————————-

اون دهمش ۹ است ولی ۵/۰۹ دهمش صفر است

———————————————-

خوب اون هزارم اعشار مگه نمیشه که از صدم کوچکتره

———————————————-

نه برای مقایسه اول عدد صحیح مقایسه می کنیم اگه مساوی بود بعد دهم رو مقایسه می کنیم اینجا عدد صحیح هردو ۵ است اما عدد ۵/۰۹ چون دهمش صفر است پس کوچکتر است

———————————————-

ممنونم از راهنماییتان🙏🌺