بدترین نوع کلاس درس،کلاس شما کدوم مدل هست؟؟؟

بدترین نوع کلاس درس،کلاس شما کدوم مدل هست؟؟؟