1139485125_377260

1139485125_377260

———————————————-

درود برشما درست هست
دکتر فریدون اکبری شلدره:
سلام بر جمالي حقيقت جوي
سپاس از مهرتان؛
مضاف اليه از نامش پيداست كه افزودني اضافي است با همان روش شما نمونه را بخوانيد ببينيد چه مي شود:
جمالي، استادِ زبان و ادبيات است= جمالي استاد است.
پاسخ استاد هست

پس مضاف اليه هم حكم صفت را دارد و از پيكره ي اصلي جمله قابل حذف است.

———————————————-

پس الان چی شد