سلام بچه ها بلم آرام چون قوی سبک بال به نرمی برسر کارون…

سلام بچه ها
بلم آرام چون قوی سبک بال
به نرمی برسر کارون همی رفت
روشن وگرم زندگی پرداز آسمان
مثل یک تبسم شد
بچه میتونید این دوجمله بالا ادات تشبیه, وجه شبه مشبه مشبه به برام مشخص کنید خیلی خیلی ممنون میشم

———————————————-

بلم به قو تشبیه شده
بلم مشبه
قو مشبه به
چون حرف تشبیه
وجه شبه سبک بودن بلم

———————————————-

سپاس فراوان🌹🌸🌹