#دستور_زبان_فارسی ✅ #قید_چیست؟ قید( واژه ای عربی است…

#دستور_زبان_فارسی

✅ #قید_چیست؟

قید( واژه ای عربی است درمعانی :دربندآوردن ،شرط،عهد وپیمان ،و… . .)

قید⬅️دردستور زبان فارسی کلمه ای است که فعل جمله ،صفت ،مسند وحتی قید دیگری را وابسته ومقید می کند وتوضیحی در باره ی آنها می دهد

🔴نکته -قید هم در نوع کلمات وهم در نقش کلمات در دستورزبان فارسی بررسی می شود

1⃣علی تند آمد
در این جمله تند قید می باشد و توضیحی در باره ی شیوه ی آمدن داده است

امروز به مدرسه رفتم
امروز-قید می باشد و زمان و وقت رفتن به مدرسه را مشخص می کند

❇️قید از لحاظ دستوری #دونوع است:

1⃣قید مختص
2⃣قید مشترک

🔴قید مختص -شامل کلماتی می شود که فقط در جملات نقش قیدی می گیرند وبه غیراز قید نمی توانند نقش دیگری داشته باشند
مثال -هرگز،مثلا، هنوز ،و..

🔴قید مشترک -شامل کلماتی است که در بعضی حالات نقش قیدی می گیرند ودر بعضی حالات هم می توانند نقشی غیراز قید داشته باشند

مثال -کلماتی مانند: تند،خوب ،زیبا دراصل صفت هستند اما در بعضی جملات نقش قیدی هم می پذیرند.

علی ،خوب می نویسد
خوب در اینجا گرچه در اصل صفت می باشد ولی نقش قیدی دارد.

✡نکته -کلمات تنوین دار همیشه قیدمختص هستند (کاملاً ،اتفاقاً، مثلاً،و )

✍قید از جهت مفهوم انواع گوناگونی دارد مانند :

✅قیدزمان
✅قیدمکان
✅قید حالت
✅قیدمقدار و…..

✅ساده ترین راه شناخت قید ؟

علی تند آمد
علی خوب می نویسد
او در آشپزی واقعا ماهر است

دراین سه جمله کلمات (تند،خوب،واقعا )قید می باشند حالا جملات را بدون قید می نویسیم
علی امد
علی می نویسد
او در آشپزی ماهر است
می بینیم که جمله ها ناقص نشده اند پس اگر قید را ازجمله حذف کنیم جمله ناقص نمی شود و این ساده ترین راه شناخت است.