استاد جواد چیز فهم من برداشتی که از صحبتاشون دارم اینه که…

استاد جواد چیز فهم من برداشتی که از صحبتاشون دارم اینه که نمیشه حذف کرد

———————————————-

فایل صوتیش رودارید؟

———————————————-

نه بحث جدایی نکردن ولی من درس به درس قواعد و نکات دستوری فارسی ششم باهاشون پیش رفتم.
از مطالبشون این رو دریافت کردم که نمیشه حذف کرد.دیشب شما هم که اینو گفتید دیگه قطعی باور کردم

———————————————-

ممنون