🔴 مجری سیما وزیر آموزش و پرورش را با خاک یکسان کرد! ▫️…

🔴 مجری سیما وزیر آموزش و پرورش را با خاک یکسان کرد!

▫️ این که مدیریت گردشگری چه ربطی به آموزش و پرورش دارد، نمی دانم اما قطعا به پزشکی ربطی ندارد!