✍🏼 به‌مناسبت زاد روز #محمد_پروین_گنابادی #فردوسی بااینکه…

✍🏼 به‌مناسبت زاد روز #محمد_پروین_گنابادی

#فردوسی بااینکه مقید به آوردن لطائف و دقایق فن بدیع و دیگر فن‌های بلاغت نبود، اما طبع سرشار و قریحهٔ بیدار و هوشمندیِ نبوغ‌آسای وی به‌شیوهٔ طبیعی، بهترین نمونه‌های فن بلاغت را در سراسر این شاهکار بدیع تراوش کرده‌است… به برخی کنایه‌های شاهنامه اشاره می‌کنیم: «دو جوی از دیده بر رخ نهادن»، «آب ریختن»، «آب از دیدگان گشادن»، «دو رخسار پرآب بودن»، «بر چهره آب فروریختن»، «روی پر از آب بودن»، «رخ پرآب بودن»، «به آب مژه روی کسی شسته بودن»، «آب گرم از دیدگان فروریختن»، «آب اندر دیده آوردن»، … . این‌ها نمونهٔ اندکی دربارهٔ تعبیر «گریستن» و «گریان شدن» به‌شیوهٔ کنایه است که از گیراترین و شیواترین نوع تعبیر از یک مفهوم است…. با اندکی دقت درمی‌یابیم که تاچه‌حد این‌گونه تعبیرها زیبا و مؤثر و حاکی از توانایی شاعر و احاطهٔ وی بر لفظ‌ها و معنی‌هاست.
(برگرفته از: محمدِ پروین گنابادی. گزینهٔ مقاله‌ها. تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۶، ص۱۷۶–۱۷۷)
#پرسه_در_متون
☃️❄️