#بن_ماضی #بن_مضارع گروه های هشتگانه افعال و ساختن بن ماضی…

#بن_ماضی
#بن_مضارع

گروه های هشتگانه افعال و ساختن بن ماضی و بن مضارع:

❇️ گروه هفتم فعل هایی است که مصدر آنها به« شتن» ختم می شود، در این فعل ها پس از حذف« ت» از بن ماضی، « ش» به « ر» تبدیل می شود:
کاشتن : بن ماضی آن کاشت و من مضارع آن کار
گذشتن: ین ماضی آن گذشت و بن مضارع آن گذر

✳️استثناهای این گروه عبارت است از
رشتن: (بن ماضی: رشت، بن مضارع: ریس)
گشتن: (بن ماضی گشت، بن مضارع: گرد)
نوشتن: (بن ماضی: نوشت، بن مضارع: نویس)
افراشتن: (بن ماضی: افراشت. بن مضارع: افراز)
سرشتن: (بن ماضی: سرشت، بن مضارع: سرش)
کشتن: (بن ماضی کشت، بن مضارع: کش)

❇️گروه هشتم فصل هایی است که مصدر آنها به« فتن» ختم میشود.
در این فعل ها پس از حذف« ت» از بن ماضی،«ف » تبدیل به« ب» می شود.

تافتن: بن مانی آن تافت و بن مضارع آن تاب
یافتن: بن مانی آن بافت و من مضارع آن یاب

✅در این گروه، در چند فعل پس از حذف حرف پایانی بن ماضی (ت ) بن مضارع به دست می آید:
بافتن: بن ماضی: بافت، بن مضارع: باف
شکافتن: بن ماضی: شکافت، بن مضارع: شکاف
شکفتن: بن ماضی: شکفت، بن مضارع: شکن
✅در چند فعل پس از حذف حرف پایانی بن ماضی(ت )، «ف » به « وب» تبدیل می شود:
آشفتن که بن مانی آن آشفت و بن مضارع آن آشوب است.
رُفتن که ین ماشی آن رفت و بن مضارع آن روب است.

منبع: دستور زبانِ گیوی – انوری
┏━━━🌴📚🌴━━━┓
🔎@zaban_e_farsi
┗━━━🌲✍️🌲━━━┛