🔹واکنش مجری شبکه سه به اظهارات وزیر آموزش و پرورش در مورد…

🔹واکنش مجری شبکه سه به اظهارات وزیر آموزش و پرورش در مورد کم خطر بودن سویه امیکرون برای کودکان ..