چه می‌گذرد در کتابم که درختانِ بریده برمی‌خیزند کاغذ…

چه می‌گذرد در کتابم
که درختانِ بریده برمی‌خیزند
کاغذ می‌شوند
تا از تو سخن بگویم…

#استاد_شمس_لنگرودی
موسیقی صبحتان گوش نواز
☃️❄️

https://t.me/bare30p