شنيدنِ سكوت ” كائنات هم مثل ما، قلبي نازنين دارند كه تپشي…

شنيدنِ سكوت
” كائنات هم مثل ما، قلبي نازنين دارند كه تپشي منظّم دارد. سال هاست كه به هركجا پا گذاشته ام، آن صدا را شنيده ام. هر انساني را جواهرِ پنهان و امانتِ پروردگار دانسته ام و به گفته هايش گوش سپرده ام. شنيدن را دوست دارم؛ جمله ها و كلمه ها و حرف ها را…؛
امّا چيزي كه وادارم كرد اين مطالب را بنويسم، سكوت محض بود…؛
راستي، خاموشي را مي شود شنيد!؟”.
* ملّت عشق، ص ٣٥