✅همسازان سازی حقوق بازنشستگان فقط تا 30 بهمن 1400 اعتبار…

✅همسازان سازی حقوق بازنشستگان فقط تا 30 بهمن 1400 اعتبار و مهلت دارد.

🔻افرادی که پس از این تاریخ به بازنشستگی برسند مشمول این قانون نخواهند شد و تفاوت حقوق فاحشی با بازنشستگان قبل از خود خواهند داشت!

این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش با وعده پوچ رتبه بندی از بازنشستگی خیل عظیمی از همکاران جلوگیری کرد و منجر به استمرار خدمت این عزیزان شد .