نزد مردم مر رجب را آب و قدر و حرمت است گرچه گاو و خر…

نزد مردم مر رجب را آب و قدر و حرمت است
گرچه گاو و خر نداند حرمت ماه رجب

ناصرخسرو

حلول ماه رجب و میلاد
باسعادت امام محمد باقر (ع)
مبارک باد