سلام خوبی نگار جون ما با رمز مدیر وارد سیدا میشیم و اینکه…

سلام خوبی نگار جون
ما با رمز مدیر وارد سیدا میشیم و اینکه

کپی پیست نمیشه و جواب نداد
باهمون کلید کنترل cو کنترل vکار رو پیش میبریم.

———————————————-

1091242663_422025