باسلام و وقت به خیر فرق بین نیرو و انرژی نیرو اثر متقابل…

باسلام و وقت به خیر
فرق بین نیرو و انرژی
نیرو اثر متقابل دو جسم بر همدیگر است ویا حاصل کنش و واکنش. نیرو وارد می شود در حالیکه انرژی منتقل می شود. مثلا وقتی ما با دستا ن خودمان به دیوار نیرو وارد می کنیم از نیروی ما کم نمی شود وبه نیروی دیوار هم اضافه نمی شود بلکه ما داریم انرژی مصرف می کنیم وبرای همین است که بعد از مدتی خسته می شویم. انرژی توانایی انجام کار است و هر جسمی انرژی دارد یعنی با فراهم کردن شرایط می توانند کار انجام دهند مثلا اگر انرژی خورشید را با عدسی در یک جا جمع کنیم کاغذ را می سوزاند. در حالیکه نیرو به شکل های مختلف دفع، جذب و هل دادن ویا کشیدن همیشه به جسم دیگر وارد می شود. پس برای وارد کردن نیرو همیشه وجود دو جسم ضروری است. به عبارت بهتر هر کجا تغییری دیدید شک نکنید که انرژی زحمت این تغییر را کشیده.