✅ نظرات دانش آموزان شرکت کننده از جای جای کشور در دوره ی…

✅ نظرات دانش آموزان شرکت کننده از جای جای کشور در دوره ی هوش #زمستانی استاد #رحمان_آقائی ( تکنیکی آموزترین مدرس هوش کشور) را ببینید .

نتایج درخشان ما و عملکرد ما در دوره های قبل معرف ماست.

🆔 @epizero