#تدریس واحدهای اندازه گیری مساحت با کمک دست ورزی 4 #مدرس…

#تدریس واحدهای اندازه گیری مساحت
با کمک دست ورزی 4

#مدرس پایه ششم :خانم مالکی

گروه دست ورزی های تدریس خانم مالکی

https://t.me/joinchat/WMWWvPr9WIQzY2Y0

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱