#تدریس واحدهای اندازه گیری طول با کمک دست ورزی 3 #مدرس…

#تدریس واحدهای اندازه گیری طول
با کمک دست ورزی 3

#مدرس پایه ششم :خانم مالکی

گروه دست ورزی های تدریس خانم مالکی

https://t.me/joinchat/WMWWvPr9WIQzY2Y0

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱