با مصرف درست وبهینه ی انرژی میتوان تبدیل انرژی ها را به…

با مصرف درست وبهینه ی انرژی میتوان تبدیل انرژی ها را به انرژی …غیر مفید محدود کرد.
دربیشتر موارد سفر انرژی از …شروع میشودوبه ….پایان میپذیرد.

———————————————-

همکاران عزیز به جای خالی چه عددی می توان قرار داد

———————————————-

همکاران عزیز به جای جای خالی چه کلمه ای می توان قرار داد؟؟

———————————————-

من حدس میزنم
به ترتیب میشه گرمایی

هسته‌ای – گرمایی