سنندج ۱۱بهمن

سنندج
۱۱بهمن

———————————————-

درود

———————————————-

شکر خدا روز به روز به تعداد معلمان افزوده می شود . معلمانی که بجز دغدغه ی معیشتی، دهها خواسته ی قانونی و بحق دارند ،مانند تحصیل رایگان برای همه ،آموزش با زبان مادری ،حمایت از معلمان در بند ،افزایش سرانه ی آموزش و پرورش برای فرزندان ما و …از همه مهم تر حضور شیر زنان فرهنگی ،معلمان پیمانی و مدیران و معاونانی بود که ترسی از دست دادن پست و مقام خود نداشتند و نشان دادند هیچ گاه مسأله ای با پاک کردن صورت مسأله حل نشده و نخواهد شد .