1091242663_421676

1091242663_421676

———————————————-

بالا +
چپ –

———————————————-

میدونم اما از مختصات ۲-و ۳باید برگردیم عقب تا به نقطه آ برسیم یعنی جهت ها عوض میشه

———————————————-

چپ منها
بالا بعلاوه