‍ جشن سده که در روز دهم از ماه بهمن اجرا می گردد، بسياری…

‍ جشن سده که در روز دهم از ماه بهمن اجرا می گردد، بسياری را عقيده بر اين است که اين جشن يادمان گذشت صد روز از رفتن رپيهوين (از نگهبانان گرما روی زمین) به دنيای زيرزمينی است و يا بهتر بگوييم صد روز پس از رفتن اوست و ۵۰ روز پيش از آمدنش. به قولی جشن سده گذشت چهل روز از تولد خورشيد در شب يلدا است و يادمانی از نيرو گرفتن و بزرگ شدن اوست. بازگشت سالانه رپيهوين در بهار نشانی از پيروزی نهايی است، پيروزی گرما بر سرما، روشنی بر تاريکی و نيکی بر بدی، از اين رو رپيهوين سرور نيکی ها نيز هست تا زمانی که نيروی بدی برای هميشه از ميان برود و فرمانروايی جاودانه اهورامزدا بر جهان آشکار شود. همانندی هايی نيز از رفت و بازگشت رپيهوين با رستاخيز هست و ظهور برگ نو و شکوفه بر درختان خشک و مرده زمستانی با برخاستن مردگان ايزد رپيهوين زير بنای‌چنين شکوفايی‌‌ را فراهم مي سازد و از اين رو برای بالا آمدن او بر روی زمين بايد نيايش های خاصی به جای آورد.

✍🏻دكتر ژاله آموزگار

☃️❄️