‌ گاه یک نام خارجی در چند کتاب‌ ترجمه‌شده به فارسی، با…


گاه یک نام خارجی در چند کتاب‌ ترجمه‌شده به فارسی، با املای متفاوت دیده می‌شود که تنوع در نگارش به تفاوت تلفظ و پیاده‌سازی آواها مربوط است اما مشاهدهٔ این اشتباه در یک کتاب، از نظر ویراستاری، قابل چشم‌پوشی نیست.

#نشر_ثالث در کتاب «دموکرات‌ها! سخنگوی جمهوری‌خواهان نباشید» مرتکب این اشتباه شده و نام نویسنده کتاب را در صفحه‌های مختلف با املای متفاوت نوشته است.

درست‌نویسی قبلاً هم به این موضوع در کتابی از نشر #هرمس پرداخته بود. (اینجا را ببینید.)

شاعر در وصف این خطای انتشارات وزین ثالث فرموده:

تا درج شود حادثه در برگ حوادث
تعطیل شود حجره و بازار و مدارس

لاکفو و لا کف و ولی‌کف و لا کوفت
این گاف ز «ثالث» بشود نقل مجالس

#درست_نویسی
@dorostnevisiofficial

https://www.instagram.com/p/CZW5rl7qnU7/?utm_medium=copy_link