میدونم ، متوجه عرض بنده نشدی مختصات نقطه آ در مبدا بوده (…

میدونم ، متوجه عرض بنده نشدی
مختصات نقطه آ در مبدا بوده ( ۰و ۰)
۲ واحد به سمت چپ رفته شده ۲-
۳ واحد بالا رفته شده ۳

———————————————-

1091242663_421714

———————————————-

1091242663_421715