حل این را دارید عزیزان

حل این را دارید عزیزان

———————————————-

قسمت رنگی یک مربع ۱۰در۱۰ و ۲ربع دایره ب شعاع ۱۰

———————————————-

1091242663_421729