از دانش اموزان خواسته بودم استوانه ای را با کاغذ A۴ درست…

از دانش اموزان خواسته بودم استوانه ای را با کاغذ A۴ درست کنند یک بار از طول و یک بار از عرض لوله کنند و ازمایش کنند کدام یک حجم بیش تری دارد
فعالیت پسرم محمد یاسین توکلی
معلم :سرکار خانم مالکی❤❤❤