#نگارش_فارسی_ششم #کنایه_مبالغه_تشبیه🚩 #ششم_دبستان👇e…

Download

#نگارش_فارسی_ششم

#کنایه_مبالغه_تشبیه🚩

#ششم_دبستان👇e
https://t.me/shasomiyha123