همکاران معنی سبا وصبا

همکاران
معنی سبا وصبا

———————————————-

صبا بادی که صبحگاه از مشرق می وزد
سبا شهر ملکه بلقیس در زمان حضرت سلیمان

———————————————-

Download

1139485125_373913