آزمایش شناسایی اسید ها وبازها به کمک شناساگر طبیعی کلم…

آزمایش شناسایی اسید ها وبازها به کمک شناساگر طبیعی کلم قرمز
مدبر 🌹

مدرس پایه ششم :خانم مالکی

آزمایش
علوم پایه ششم