رندان سلامت می‌کنند جان را غلامت می‌کنند مستی ز جانت…

رندان سلامت می‌کنند جان را غلامت می‌کنند
مستی ز جانت می‌کنند مستان سلامت می‌کنند

تصنیف : رندان مست
آواز : استادمحمد رضا شجریان

🍁