#پیام‌زندگی زندگی آنگاه مرا آموخت که شعارها و ادعاها چه…

#پیام‌زندگی

زندگی
آنگاه مرا آموخت که
شعارها و ادعاها چه اندازه بیهوده و
خلاف واقع‌اند که دیدم
غذا در ظرف نسوز هم می‌سوزد!

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌زاده

🍁