درسته؟؟

درسته؟؟

———————————————-

بله دقیقا

———————————————-

خداقوت استادفعال

———————————————-

خواهش می کنم استاد عزیز🌷🌹

———————————————-

استادنیستم یادمیگیرم

———————————————-

خب اینم نشانه استادی شماست🌷🌹

———————————————-

😐😐