🔆تدریس زنده در کلاس شاد 💢فصل اول ریاضی ششم :معرفی اعداد…

🔆تدریس زنده در کلاس شاد
💢فصل اول ریاضی ششم :معرفی اعداد صحیح
🗣مدرس : خانم #حسینی
#مدیر