گاز کلر رنگبر هست ولی در آب استفاده میشه برای ضدعفونی…

گاز کلر رنگبر هست ولی در آب استفاده میشه برای ضدعفونی درحالی که بسیار سمی است!! پس چطور؟!

———————————————-

به قول اصفهونیا یوخده استفاده میشه یه نَمه😂

———————————————-

😂😂😂😂😂 چه با مزه😀
پ حواسمون باشه اعتراضی نکنیم دوزش رو بالا ببرن

———————————————-

1139485125_373510

———————————————-

تجربه شده آخه🙈😂

———————————————-

هنوز بحث گاز کلر و اب اکسیژنس😁😁