1091242663_404292

1091242663_404292

———————————————-

همکاران رابطه ی سوال سه چی میشه؟

———————————————-

کل شکل الگوی مثلثی هست
شماره شکل × شماره شکل بعدی ÷ ۲
( ۴ × ۵ ) ÷ ۲ = ۱۰
تعداد رنگی ها هم در شکل چهارم میشه ۶ مربع
۴ تا ی جدید + ۲ تا در دو ردیف پایین تر
۶/۱۰

———————————————-

مثل همیشه عاااالی

———————————————-

پاسخ میشه گزینه ب،، 6/10