#بارکد_خوان امسال در کنار صفحات کتب درسی نیازمند یک نرم…

Download

#بارکد_خوان
امسال در کنار صفحات کتب درسی نیازمند یک نرم افزار بارکد خوان مثل این برنامه در گوشی هستید تا با اسکن کردن بارکد، فیلم آموزشی آن درس را تماشا کنید.
‌‌کانال کنکور ادبیات ایران🇮🇷
@konkouradabiatiran