#آموزش مجازی #فارسی چهارم #درس ششم #دانش زبانی #جمله…

#آموزش مجازی #فارسی چهارم #درس ششم #دانش زبانی #جمله #افسانه رحیمی #شهرستان لنگرود

درس ششم ، دانش زبانی ، جمله

مدرس : افسانه رحیمی

تقویت هوش و استعداد تحلیلی