⭐⭐⭐تفاوت کنایه و ضرب المثل ⭐⭐⭐ ۱- کنایه ها اغلب شکل مصدری…

⭐⭐⭐تفاوت کنایه و ضرب المثل ⭐⭐⭐

۱- کنایه ها اغلب شکل مصدری دارند ،یعنی قابل تبدیل شدن به جمله هستند.مثال ((موی دماغ کسی شدن ))می توان گفت موی دماغ من شده است .
به عبارات دیگر کنایات افعال گروهی هستند که در جایگاه گزاره جمله قرار میگیرند و نهاد می خواند ،مثال ((دست از پا خطا کردن )) که در جمله کامل همراه نهاد می آیند : علی هنگام رانندگی دست از پا خطا کرد، در حالی که مثل ها اغلب جمله هستند .

۲-کنایه ها اغلب پند و اندرز ندارد ولی مثل ها اغلب دارای نصیحت و پند هستند ، چرا که حاوی نکات اخلاقی هستند

۳-مثل ها ریشه ، سرگذشت و داستان و قصه ی تاریخی دارند ولی کنایه ها ندارند

۴-از کنایه ها معنی دور آن مد نظر است ولی در مثل ها اغلب به معنی نزدیک آن مد نظر است.

۵-ممکن است در ساخت مثل یکی از واژه های اصلی کنایه باشد اما کنایه هیچ وقت به طور مستقیم مثل به حساب نمی آید .

۶-اغلب مثل ها موسیقی درونی و بیرونی رسایی دارند اما کنایه ها فاقد آن هستند

1091242663_355238

1091242663_355238

1129820341_187539

1129820341_187539

#تدریس مجازی #ریاضی چهارم #صفحه ی ۵۹ #فصل سوم #افسانه…

#تدریس مجازی #ریاضی چهارم #صفحه ی ۵۹ #فصل سوم #افسانه رحیمی #شهرستان لنگرود

صفحه ۵۹ ، فصل سوم
صفحه ی 59

مدرس:افسانه رحیمی

@Riyaazi4_Afsaneh_Rahimi