?? تدریس #فارسی_ششم ?#درس_5 )هفت خان رستم( ? قسمت چهارم…

?? تدریس #فارسی_ششم
?#درس_5 )هفت خان رستم(
? قسمت چهارم
?‍? المیرا نیک طاش