#_فایل_صوتی_شعر_ای_مادر_عزیز ?جناب آقای چیزفهم…

#_فایل_صوتی_شعر_ای_مادر_عزیز
?جناب آقای چیزفهم

?منبع:کانال ششمی ها
https://t.me/sheshom_abdollahi