#_فایل_صوتی_درس_دریاقلی درس هشتم فارسی پایه #ششم…

#_فایل_صوتی_درس_دریاقلی
درس هشتم فارسی
پایه #ششم

?منبع:کانال ششمی ها
https://t.me/sheshom_abdollahi