1134043354_310524

1134043354_310524

———————————————-

جواب این سوال چیه

———————————————-

جواب لطفا

———————————————-

۵۵متر

———————————————-

یعنی جمع شده ؟

———————————————-

مرسی

———————————————-

فاصله بینشون رو خواسته