سلام نرم افزار فشرده سازمی خوام لطفاً بذارید

سلام نرم افزار فشرده سازمی خوام لطفاً بذارید

———————————————-

سلام خانم ناجی جان شما این وندارید
که فیلم هارو کم حجم می کنه

———————————————-

☝️☝️

———————————————-

در گروه گذاشتم عزیز

———————————————-

ممنونم