دوکس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند یکی آن که…

دوکس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد
میشه ۸ جمله؟

———————————————-

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد
این عبارت را8جمله دارد
(دوکس )نهاد جمله اول نهاد جمله دوم حذف شده
معنی :دو کس رنج فایده بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند.
یکی آن است که چیزی را ذخیره کرد واز آن استفاده نکرد و دیگر آن کس که علم و دانش آموخت و به آن عمل نکرد
نقش دستوری (یکی و دیکر)نهاد است

———————————————-

متشکرم

———————————————-

سلام پس چرا استاد چیز فهم شش جمله حساب کردند

———————————————-

اشتباهه من بررسی کردم پیش،اساتید ادبیات
البته ادبیات سخته و تفسیرها متفاوت

———————————————-

واقعا سخته????

———————————————-

سلام خانم ناجی نمونه کاربری که تدریس کردید درس ای دیگه هست فایل و لطف کنید ممنون میشم